KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Şahıs Şirketi Tedarikçi
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun şirket tarafından tutulan veriler için geçerlidir.

 

NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Vastaş Valf Armatürsan Tic. A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

 

HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·      Hangi verilerinizin toplandığı

·      Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·      Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·      Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

 

·      Verinizin imhası

·      KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Ad Soyad, TCKN, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Cilt/Aile/Sıra No (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Doğum Yeri (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Doğum Tarihi, Seri/ Sıra No, Ana adı, Baba adı, İmza, E-Posta Adresi, GSM No, İletişim Adresi, Telefon No, Banka Hesap Numarası, IBAN, Vergi Kimlik Numarası, Fatura adresi, KEP Adresi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?
Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve  operasyon süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amaçlarıyla dış kaynak mal ve/veya hizmet alınan üçüncü taraf kişi ve kurumlar, mali      müşavir/ finans danışmanları, hukuk danışmanları, bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler,  tedarikçiler ile paylaşılmaktadır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi; Tedarikçi Sözleşmesi’nin imzalanması veya tedarikçi tarafından elektronik ortamda bildirilmek, oluşturulan siparişin sisteme düşmesi, müşteri taleplerinin iletilmesi, bölüm yöneticisi vasıtasıyla, şirket dışındaki bir üçüncü kişi tarafından iletilmesiyle, oluşturulan siparişin sisteme düşmesi suretiyle, bölüm yöneticisi vasıtasıyla, müşteri taleplerinin iletilmesi suretiyle,  matbu bir formun doldurulması suretiyle, oluşturulan siparişin sisteme düşmesi suretiyle, sözleşmenin imzalanmasıyla, tedarikçi tarafından bizzat bildirilmesi suretiyle,  ilgili kişi tarafından sözlü / yazılı bildirim ile, tedarikçi bilgi formundaki bilgilerin ticaret departmanından edinilmesi suretiyle, Tedarikçi Firmaları Bilgi Formu’nun doldurulması ve tedarik sözleşmelerinin akdedilmesi suretiyle TOPLUYOR; e-mail programı, excel listesi ve fiziki dosya oluşturmak, sipariş sistemine kayıt ile, fatura kesilmesi ile, sipariş bazında irsaliye ile malın gönderilmesi ve takibi, muhasebe programı cari hesap kartına kayıt şeklinde,  ödemelerin yapılması şeklinde,

faturalama, tedarikçi ile iletişim sağlanması, EFT/ Havale yapmak suretiyle banka ve sair sistemlere bilgi girişi yapma, Tedarikçi Firmaları Bilgi Formu’nun sisteme girilmesi suretiyle İŞLİYORUZ.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR? ·      Sözleşmenin Kurulması / İfası

·      Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

·      Hakkın Tesisi / Korunması

·      Kanunlarda Öngörülme

·      Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da “www.vastas.com” üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Vastaş Valf Armatürsan Tic. A.Ş.

Mersis No: 0-9240-0050-5100017

Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:13 No: 1/1977 Şişli/İstanbul

KEP Adresi: vastasvalf@hs02.kep.tr